Program konferencji

23 maja 2008

14. 30 Kawa na powitanie
15. 00 Otwarcie konferencji
15. 15 - 17. 00 SESJA PLENARNA
 • I. Przewodniczy: Ks. Prof. dr hab. Antoni Siemianowski
 • Prof. UAM dr hab. Wojciech Wrzosek: Granica i graniczność jako demarkacje myślowe
 • Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz (PAN): Kultura i metafizyka o granicy
 • Prof. DSWE dr hab. Jerzy Kochanowicz: Granice między duchowieństwem a świeckimi w Kościele
 • Prof. dr hab. Michał Klimecki (UMK): Granice Schengen granicą Europy
17. 00-17. 30 - Przerwa
17. 30 – 19. 00 SESJA PLENARNA C. D.
 • II. Przewodniczy: Prof. dr hab. Teresa Kulak (UWr)
 • Prof. dr hab. Jan Draus (UR): Polityczne aspekty granicy polsko-ukraińskiej przed i po Schengen
 • Dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM): Granice w moralności i etyce
 • Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM): Racjonalność i irracjonalność w życiu społecznym
 • Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski (UAM): Granice rozumienia
DYSKUSJA przewodniczy: Prof. UWM dr hab. Józef Dębowski

24 MAJA 2008

9. 00 - 13. 30 OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA I: GRANICE I FILOZOFIA
I. FILOZOFIA GRANICY:
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
WYKŁAD:
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚl): Jak być sobą? Granice tożsamości podmiotu
 • Dr hab. prof. UWM Józef Dębowski: Epistemologia wobec problemu de¬markacji
PANEL DYSKUSYJNY:
 • Dr Wojciech Zieliński (UG): Problem granicy przekroczonej. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej
 • Prof. dr hab. Jana Soskova (Preszov): O granicach sztuki bez granic
 • Dr Dawid Bunikowski (UMK): Nieformalne granice wolności uczo¬nego
 • Dr Zofia Zgoda (UTP): Granice tolerancji
 • Mgr Daniel Sobota (UTP): Horyzont i pytanie
 • Mgr Małgorzata Witkowska (UMK): Między – czyli komentarze do współ¬czesnego doświadczenia przestrzeni
 • Mgr Maciej Kałuża (UJ): Konflikt, transgresja i migracja w rze¬czywistości wirtualnej
11. 00-11. 30 – Przerwa
II. GRANICE I KULTURY:
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek
WYKŁAD:
 • Prof. dr hab. B. Andrzejewski (UAM): Granice języka i komunikacji w kontekście dialektycznego rozumienia granicy
 • Dr hab. Piotr Mróz (UJ): Nietzscheańskie pojęcie dionizyjskości w badaniach nad kulturą
 • Dr hab. prof. UG Piotr Przybysz: O przekraczaniu granic przez sztukę
PANEL DYSKUSYJNY:
 • Dr Joanna Hańderek (UJ): Granice kultury – granice człowieczeń¬stwa
 • Mgr Karol Zamojski (WSZG): Nowoczesność jako myślenie własnych granic
 • Dr Waldemar Kmiecikowski (UAM): Granice Witkiewiczowską drogą do Tajemnicy Istnienia
 • Mgr Jakub Myszkorowski (UW): Zacieranie granic w prozie Andrzeja Stasiuka
 • Mgr Aneta Kochanowicz (DWSE): Dziecko z syndromem apallicznym a granica koncepcji osoby
 • Dr Dominika Jacyk-Manikowska (UWr): Krytyka wykluczającego rozumu – Kant i Fries a antysemityzm
 • Dr Katarzyna Lewandowska-Michalska (CSzW): Transgresje cielesności – przypadek Orlan
 • Mgr Grzegorz Gruca (UJ): Granice nierelaności i nonsensu – problematyka zagubienia i wykluczenia w literaturze modernizmu

24 MAJA 2008

9. 00 - 13. 30 OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA II: GRANICE I POLITYKA
I. WSPÓŁCZESNY PROBLEM GRANIC
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Dr hab. prof. UMK Zbigniew Karpus
WYKŁAD:
 • Prof. dr hab. Teresa Kulak (UWr): Sprawa zasięgu granicy językowej na Śląsku
 • Prof. dr hab. Jacek Sobczak (UAM): Granice wolności prasy
PANEL DYSKUSYJNY:
 • Doc. Vladimir Kuzmin, (Kaliningrad): Problem granic w limologii
 • Prof. dr hab. Rimantas Sliuzinskas (Kłajpeda): The Cross Border and Internal Features of Lithuanian Ethnic Culture Dissemination (1990 - 2008)
 • Dr hab. prof. UMK Zbigniew Karpus: Granice kłamstwa we współczesnej historii
 • Dr Ewa Szuber-Bednarz (WSKM): Prawne aspekty współczesnych granic
 • Dr Karolina Karpus (UMK): Wspólnotowa zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań w stosowaniu prawa
 • Dr prof. WSZW Hanna Szczechowicz: Granica przyjaźni politycznej Polski i Ukrainy
 • Dr Agnieszka Sawicz (AON): Granica polsko-ukraińska po 1991
 • Dr Bartłomiej H. Toszek (USZ): Nowe znaczenie granicy angielsko-walijskiej w kontekście procesu de¬wolucji
 • Dr Ewa Kulak (UWr): Problem granicy historycznej i mentalnej między Hiszpanią a Katalonią
 • Dr Lech Keller-Krawczyk (USZ): Zielona granica na Cyprze
 • Mgr Magdalena Lachowicz (UAM): Granice na pograniczu zakarpackim
11.00-11. 30 – Przerwa
II. GRANICE W FILOZOFII POLITYKI
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Prof. dr hab. Jacek Sobczak (UAM)
WYKŁAD:
 • Dr Magdalena Żardecka-Nowak (UR): Rozum publiczny i jego granice
 • Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (UMK): Problem realizmu bez brzegów Rogera Garaudego
PANEL DYSKUSYJNY:
 • Dr Jarosław Nocoń (UKW): Problem granic dyscyplinarnych poli¬tologii
 • Mgr Łukasz Orylski (UG): Granice na współczesnej polskiej sce¬nie politycznej
 • Dr Lidia Nowakowska (UTP): Granice europejskiego społeczeństwa obywatelskiego
 • Mgr Iwona Jakubowska (UWr): Wpływ migracji kulturowych na kształtowanie się poczucia tożsamości społecznej i indywidualnej
 • Dr Agnieszka Wałęga, Mgr Joanna Falkowska (UMK): Granice w wychowaniu narodowym
 • Mgr Dorota Leszczyna (UWr): Granice między tym, co europejskie, a tym, co narodowe w ujęciu J. Ortegi y Gasseta
 • Dr Beata Guzowska (UR): Europeizacja koncepcji władzy w XXI wieku
 • Dr Beata Stachowiak (UMK): Poza granicami społeczeństwa infor¬macyjnego – wykluczenie cyfrowe i co dalej
 • Mgr Olgierd Pankiewicz (UWr): O zaniku paradygmatycznych granic prawa

24 MAJA 2008

9. 00 - 13. 30 OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA III: GRANICE I RELIGIE
I. GRANICE W RELIGII
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Ks. Dr hab. Zbigniew Teinert, prof. UAM
WYKŁAD:
 • Ks. Prof. dr hab. Antoni Siemianowski (UAM): Czy granice wolności ograniczają wol¬ność
 • Dr hab. prof. Bogdan Lisiak SJ: Teoria wszystkiego a granice nauki i filozofii
PANEL DYSKUSYJNY:
 • Dr Teresa Stanek (UAM): Granica a motywy biblijne w religii i kulturze
 • Dr Witold Kania (UŚl): Granice przebaczenia
 • Ks. dr Rafał Misiak (USZ): Pierwotna niewinność i radykalne zło jako granice antropologiczne
 • Mgr Wiesław Trzeciakowski: Niewidzialne granice i ich doświadczalne rozpoznawanie
11.00 – 11. 30 Przerwa
II. GRANICE RELIGII
 • Przewodniczy i panel dyskusyjny prowadzi: Dr hab. prof. Bogdan Lisiak SJ
WYKŁAD
 • Ks. prof. UMK dr hab. Mirosław Mróz: O otwartej granicy między „wiedzieć” i „wierzyć” (Św. Tomasz)
 • Dr hab. prof. UMK Elżbieta Alabrudzińska: Biskup Juliusz Bursche a spór o granice oddziaływania narodowo-politycznego w Kościele
 • Ks. Dr hab. prof. UAM Zbigniew Teinert: Sumienie i powinność w kręgu psychologii i teologii
PANEL DYSKUSYJNY
 • Dr Elżbieta Kotkowska (UAM): Graniczność a interpretacja teologicznych modeli relacji Bóg - świat
 • Dr Paweł Kaźmierczak „Ignatianum”: Katolicy wobec PRL – granice kom¬promisu
 • Dr Ryszard Wójtowicz (UR): Prawo naturalne granicą pluralizacji doktryny społecznej Kościoła
 • Ks. dr Józef Dębiński (UMK): Pius XII wobec totalitaryzmów